จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

 

กองช่าง

มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตาม ระเบียนกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ 

งานวิศวกรรมและควบคุมงาน งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสถานที่ ดังนี้

 1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานสารบรรณ

(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

(3) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(4) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานวิศวกรรมและควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

(2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางวิศวกรรม

(3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม

(4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม

(5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

(6) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

(7) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม

(8) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

(9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม

(10) งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล

(11) การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ

(12) งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

(13) งานวางโครงการ จักทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

(14) งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

(15) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรม ตามกฎหมาย

(16) งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

(17) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม

(18) งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

(19) งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

(20) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ

(21) งานจัดทำผังเมืองรวม

(22) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

(23) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

(24) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง

(25) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง

(26) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง

(27) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

(28) งานวิเคราะห์ วิจัย งานผังเมือง

(29) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ

(2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

(3) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า

(4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่

(5) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

(6) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

(7) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา

(8) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา

(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานออกแบบจัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ

(2) งานประมาณการ

(3) งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ

(4) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่

(5) งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า

(6) งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

(7) งานคซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล

(8) งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า

(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย