จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

 
 
 พันจ่าเอกฉิมาชัย  ชาเบาะ
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
รักษาการ ผู้อำนวยการกองการประปา
   
นางสุภาณี  รัตนเสวก
พันจ่าเอกฉิมาชัย  ชาเบาะ
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)