เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายเศกสรรค์  แก้วเชื้อ
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง)
รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
พันจ่าเอกสมหมาย  จ่าภา พันจ่าเอกธนาณัติ  พรมไคร้
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
 
 นายสำราญ  เขตนอก  นางสาวรัตนา  วงษ์สุทธิ์ นายอนุชา  กิตติยานนท์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานประจำรถขยะ
     
นางสุพันธ์  สีสนาม นายสมบูรณ์  ใจดี
นายสุเทพ  ไชยเชตุ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
 
นายอุธรณ์  สอนวงษา นายศิริวัฒน์  เพียงการ นายปรีชา  ศรีงาม
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
คนงาน
   
นางสาวสรยา  กิตติยานนท์
นางนิดา  อิ่มเอี่ยม นางสุณี  จันทเสน
คนงาน คนงาน คนงาน
   
นายสุพจน์  แกมนิล นางสาวธนิษฐา  ธรรมเกษร
นายชนะชัย  ศรีงาม
คนงาน
คนงาน
คนงาน

 
นายสัญญา  อ่วมกระโทก นายยิ  ทินธิบุญ
นายพรชัย  ทินธิบุญ
คนงาน
คนงาน
คนงาน
 
 
นางสาวปาหนัน  ภูมิฐาน นายทิวากร  ศรีพยัคฆ์
นายทวีศักดิ์  ชูจิตร
คนงาน
คนงาน คนงาน
     
นายไพรลิน  โกษจะโปะ  นางสาวนุจรี  สีสนาม
นางสาวสายพิณ  ปัญญาทิพย์
คนงาน
 คนงาน คนงาน
     
 นายฤกษ์ชัย