จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

 

กองการประปา 

มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและการจำหน่าย น้ำประปา การติดตั้งประปา การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้ รายจ่าย การบัญชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่างๆ ของการประปา และงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีงานธุรการ งานผลิตและการบริการ งานการเงินและบัญชี

ฝ่ายผลิต มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานผลิตและประปา ดังนี้

1. งานผลิตและการบริการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานผลิต งานจำหน่ายและบริการ และงานมาตรวัดน้ำ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ ดังนี้

1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานสารบรรณ

(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

(3) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(4) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

(5) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

(6) งานสวัสดิการของกอง

(7) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี ดังนี้

1. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

(2) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

(3) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

(4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

(5) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

(6) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ

(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย