จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

 

กองการศึกษา

มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน หน้าที่ของงานธุรการ งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และงานกิจการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ดังนี้

1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานสารบรรณ

(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

(4) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(5) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ 

(6) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

(7) งานสวัสดิการของกอง

(8) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

(9) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน แผนการติดตามและการรายงาน

(10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานควบคุม ดูแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(2) งานดูแล จัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(3) งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ

(4) งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

(5) งานจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

(1) งานรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับโรงเรียนในเขตเทศบาล

(2) งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

(3) งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

(4) ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานด้านกีฬาและนันทนาการจัดฝึกอบรมด้านการกีฬาแก่เด็ก

เยาวชน และประชาชนทั่วไป

(5) การจัดตั้งศูนย์กีฬา สนามกีฬา และส่งเสริมการกีฬาประเภทต่าง ๆ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

(6) การดูแล บำรุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา

(7) การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้

(8) งานวิทยาศาสตร์การกีฬา

(9) งานสภาเด็กและเยาวชน

(10) ดำเนินการและหรือส่งเสริมบุคลากรครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น ให้มีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู ในการศึกษาแก่บุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา จริยธรรม และสามารถจัดการปฐมวัยได้ตามที่ต้องการและเหมาะสม

(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานกิจการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลและประวัติเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(2) กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม งาน ประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

(3) กำหนดกิจกรรมทางศาสนา ส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม สืบสานเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(4) การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

(5) ประชาสัมพันธ์งานด้านการศาสนา การส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม ด้านส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

(6) การจัดนิเทศ การจัดตั้งชมรม มูลนิธิเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม จัดให้มีสภาวัฒนธรรมของท้องถิ่น

(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย