เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นายเศกสรรค์  แก้วเชื้อ  
  ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 

เบอร์โทร.061 - 2979453

     
 นางนราพร  มิตรวิเชียร นางดาราธร  รักความชอบ นางลักษณา  โพธิพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
เบอร์โทร.097 - 1535670 เบอร์โทร.095 - 3949199   เบอร์โทร.086-3909143          
     
 นางดาราธร  รักความชอบ พันจ่าเอกฉิมาชัย  ชาเบาะ  นายเศกสรรค์  แก้วเชื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
เบอร์โทร.095 - 3949199 เบอร์โทร.085 - 6850574 เบอร์โทร.061 - 2979453